ДГ „Дъга“ Пловдив

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЪГА“ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА
ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

БЛАНКА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

История

Детската градина е  разположена  в район „Северен” с дворна част- 4618кв.м  и застроена част-1112кв.м.
Сградата отговаря на всички необходими условия за нормалното отглеждане, възпитание и развитие  на децата от 3 до 7 годишна възраст: състои се от два масивни корпуса с топла връзка, физкултурен салон, кухня  и два вътрешни двора. Външният двор на детското заведение е озеленен с различни дървета и храсти и представлява естествен филтър за здравето на децата.Оборудван е с модерни  съоръжения, има обособени площадки и външна сцена. Детската градина е определена за базова към ПУ „Паисий Хилендарски”и работи като такава 10г.-до 1995г.
От м.януари 1992г.се преименува в ДГ”Дъга”-с Решение на ОС-Пловдив №26/13.12.1991г.
От м.април 1999г. директор на ДГ „Дъга” става Димитринка Ангелова Симеонова, която през май 2006г.е удостоена с Почетния знак на гр.Пловдив.
С Почетен знак на гр.Пловдив е удостоен и колектива на детското заведение през 2008г.
През м.май 2015г. г-жа Симеонова получава почетен приз „Неофит Рилски“ .

СТРАТЕГИЯ

Създаване на условия в организирания педагогически процес за развитие на съвкупност от общочовешки ценности, които регулират взаимодействието между личността на детето и заобикалящата го среда.

ПРИОРИТЕТИ

1.     Професионалните усилия на педагогическия екип да създават условия децата да бъдат здрави, да общуват и действат, да се адаптират и самоорганизират, да се развиват техните поведенчески, мотивационни и когнитивни структури;
2.     Приобщаване на децата към природата чрез различните видове изкуства – основа за стимулиране на детското творчество и въображениe
3. Осигуряване на безопасни условия за обучение и възпитание в детската градина.
4. Създаване на условия за развиващо обучение, което да осигурява изява на детските способности и дарования.
5. Равен шанс и достъп до образование.

Мисия и Визия

Функциониране на ДГ като хуманно-демократична среда за образование и оптимално развитие на детската общност в нея.
ДГ “ДЪГА” – образователно пространство за творчество, културно-възпитателна работа и сътрудничество на педагога с децата.

 

 ДГ „Дъга” се ползва с висок обществен имидж. Това се дължи на професионалните достойнства и качества на сформирания екип от учители и обслужващ персонал, както и на сработване на целия персонал както помежду си ,така и с родители и кварталната общественост. „

Г-жа Димитринка Симеонова

директор на ДГ „Дъга“

Благородна инициатива

„Доброто продължава“

Възпитанието на ценности от най-ранно детство предполага добър житейски старт, а ползата за обществото е неоценима. Човек, възпитан така, изгражда характер, който се проявява в ситуация на морален избор. През 2017г. възникна идеята на учители, родители и деца за благородната инициатива „Доброто продължава“ с Кауза през 2017г., 2018г. и 2019г.

„Аз обичам животните“ – 2019г.

„Аз обичам животните“ – 2019г.

През 2019г., нашата кауза е „ Аз обичам животните“ -целта ни е да възпитаме качества на обич, грижа, отговорност и добросърдечност към животните; да утвърдим представата им за света като едно цяло, в което освен, че всички имат равни права, е и повече от нормално...

повече информация
„Светлина за Лилия“ – 2018г.

„Светлина за Лилия“ – 2018г.

През 2018г. Каузата бе „Светлина за Лилия“ - набиране на средства за лечение на тригодишната невиждаща дъщеричка на наша дългогодишна колежка, страдаща от тежкото заболяване Ретинопатия на недоносеното. Кампанията беше мащабна и включваше: Десет минутен филм и видео...

повече информация
„Обич към възрастните хора“

„Обич към възрастните хора“

През 2017г. възникна идеята на учители, родители и деца за благородната инициатива „Доброто продължава“с Кауза през 2017г. - възпитаване на уважение, обич и взаимопомощ към възрастните хора; бяха подкрепени обитателите на  Дом за възрастни хора „Св.Св.Василий Велики“...

повече информация

деца

помощник възпитатели

психолог

Учители

кухненски персонал

адм. персонал

Контакти

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Филипово" №34

Тел./факс: 032/953831

Email: daga@dg.plovdiv.bg

 

Политика за недопускане на дискриминация

Особено внимание се обръща на уважаване достойнството и зачитане правата на всяко дете. Не се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и социална принадлежност. Зачитат се Конвенцията за правата на детето, Закона за закрила на детето и Конституцията на Република България.