ДГ „Дъга“  участва в проект „Активно приобщаване в системата на предучилищно образование в:

ДЕЙНОСТ 2
Назначаване на психолог и помощник на учителя
 
ДЕЙНОСТ 3
Обучение на пед.персонал
Обезпечаване на средства за изплащане на таксите в детската радина за деца, чиито родители получават помощи  по рада на правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, по реда на наредба №рд 07-5/2008г. и чрез фонд „социална закрила“

деца

помощник възпитатели

психолог

Учители

кухненски персонал

адм. персонал

Контакти

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Филипово" №34

Тел./факс: 032/953831

Email: [email protected]

 

Политика за недопускане на дискриминация

Особено внимание се обръща на уважаване достойнството и зачитане правата на всяко дете. Не се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и социална принадлежност. Зачитат се Конвенцията за правата на детето, Закона за закрила на детето и Конституцията на Република България.