Добрите практики
в
подкрепа на социалното и емоционално благополучие на децата от предучилищна възраст

 

ПРОЕКТ № 2019-1-BG-01-UD101-061806

Съфинансиран по Програма „Еразъм+“,
Ключова дейност 1
„Образователна мобилност за граждани“,
сектор „Училищно образование“

1. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

 • включване на преподавателския и помощен състав на ДГ „Дъга“ в квалификационни дейности в Европа;
 • обмен на добри практики и опит в сферата на предучилищното образование и по-специално на просоциално поведение;
 • запознаване с Английската предучилищна образователна система;
 • разширяване обхвата на използваните обучителни ресурси;
 • придобиване на проектен опит по програма „Еразъм+“
 • подобряване на чуждоезиковите умения на преподавателите.

 

2. НАЧАЛОТО

На 13.06.2019г. в Център за развитие на човешки ресурси гр. София бе сключен договорът по проект №2019-1-BG01-KA101-061806 за отпускане на финансова подкрепа в размер на 25 700 евро със срок на реализация 12 месеца /01.06.2019г. – 31.05.2020г./

3. ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

 • Подготовка на проектна документацията;
 • Избор и заявка на квалификационни курсове;
 • Осъществяване на селекционна процедура;
 • Провеждане на подготвителен курс по английски език;
 • Практическа и логистична организация на мобилностите.

4. ДЕЙНОСТИ

В периода 9 – 16 Октомври 2019г. представители на ДГ „ДЪГА“ – Пловдив осъществиха работно посещение в частно детско заведение „ACORNS“, където участваха в три обучителни курса, запознаха се със стандартите в предучилищната образователна система във Великобритания, материалната база и организацията на работа.

5. РЕЗУЛТАТИ:

Участниците в квалификационните дейности усвоиха следните специфични компетенции в съответствие с Европейския план за развитие на ДГ „Дъга“:

 • Генериране на познания по отношение нови идеи и модели за развиване на социалните компетенции у децата;
 • Усъвършенстване на професионалните умения на екипа за идентифициране и ограничаване факторите, провокиращи асоциално или агресивно поведение у децата с помощта на ефективни педагогически технологии
 • Усвояване на нови алгоритми за работа със семейството – цели, структура, форми, методи, средства, дейности, информационна среда;
 • Умения за разглеждане на играта като форма за корекция на неконструктивното поведение;
 • Разширяване познанията и мирогледа на участниците за ЕС, историческото наследство, културата, традициите и ежедневието на приемащата държава;
 • Умения за ефективното приобщаване към образователните институции от ново поколение, реализирайки възможностите на ЕС в процеса на глобализация и интеркултурализация.

деца

помощник възпитатели

психолог

Учители

кухненски персонал

адм. персонал

Контакти

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Филипово" №34

Тел./факс: 032/953831

Email: [email protected]

 

Политика за недопускане на дискриминация

Особено внимание се обръща на уважаване достойнството и зачитане правата на всяко дете. Не се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и социална принадлежност. Зачитат се Конвенцията за правата на детето, Закона за закрила на детето и Конституцията на Република България.