Правила

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА „ ДЪГА“ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, ПРЕЗ 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
Тези правила са изработени, в изпълнение на Заповед на Кмета на Община Пловдив №20ОА-1644 /26.08.2020г. в съответствие с „Насоки за работа в детските градини през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19“на МЗ и МОН. Те ще бъдат актуализирани и допълвани при необходимост и в зависимост от епидемиологичната ситуация.
1.Целта е в пълен капацитет възобновяване на дейността на детското заведение, в условията на разпространението на COVID-19, като всички участници в предучилищното образование да са подготвени за процеса на адаптиране в новата обстановка, да носят отговорност за ограничаване на заразяването и за опазване на здравето – своето, на своите близки и на околните.
2.Подновяването на посещението в ДГ „ Дъга“ може да стане с изричното условие, че родителите са запознати и декларират, че ще спазват новите правила за работа на детската градина, за което подписват декларация по образец еднократно при подновяване на посещението от детето.
3.При децата, които възобновяват посещенията си в детска градина, следва да се изискват документите по чл.4, ал.4, от Наредба №3 от 05.02.2007г.за здравните изисквания към детските градини. С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на личните лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни
4. Новопостъпващите деца се приемат, след представяне на необходимите документи, съгладно Наредба №3 от 05.02.2007г.за здравните изисквания към детските градини.

II. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕЦАТА:
1.Пъвият учебен ден всички деца се приемат от централния вход на ДГ „Дъга“ от медицинското лице, като отстоянието между чакащите семейства е най-малко 2 метра, при използване на индивидуални предпазни средства.
2.Медицинското лице измерва температурата на децата. Ако установи и други признаци на заболяване, на детето може да бъде отказано прием.
3.Влизане в сградата:
-родителите придружават детето само до мястото за прием, съобразно указателни табели за вход на съответната група, без да влизат в сградата на детската градина.
-родителите осигуряват плик за обувките на детето при събуване на определеното за това място (след събуване на обувките родителят, детето, или приемащия го в детската градина възрастен, поставя обувките в плика, след което детето обува пантофи, които са предварително почистени в къщи)
-родителите осигурят поне два броя маски, в случай че носенето на маска е по препоръка на личния лекар на детето.

Всяка група влиза и излиза от:
Централен/ южен/вход:
1.Първа Б гр.-централен вход 2ет. с учителки г-жа Цветана Зайкова и г-жа Теодора Примова;
2.Втора А гр.- 1 ет., вход на спалното помещение с учителки г-жа Невин Иванова и г-жа Таня Радева,
3.Втора Б гр.-2 ет. централен вход с учителки г-жа Катрин Благова и г-жа Мина Върбева;
4.Четвърта ПГ-1ет., вход на спалното помещение с учителки г-жа Розалина Петрова и г-жа Марина Кунчева

Източен / служебен/ вход:
1.Първа А гр.-1ет.- вход на спалното помещение с учителки-г-жа Стефка Петрова и г-жа Галя Чикова;
2.Трета А гр.- 2 ет. с учителки г-жа Бойка Палийска и г-жа Гергана Павлова

Западен вход:
Трета Б гр.

След вземане на детето, родителите напускат детското заведение, за да се осигури физическа дистанция между детските групи

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОР, УЧИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ:
1.Директор:
• да определи лице, отговорно за организацията и за спазване на правилата във връзка с епидемията;
• да изгради среда за бърза и лесна комуникация с родителите, в която да може бързо да се информира родителите за правилата за работа на детската градина;
• да изготви съвместно с медицинското лице протокол за почистване и дезинфекция;
• да определи бройката необходими материали за спазване на здравните изисквания (маски/шлемове, дезинфектанти, течен сапун, продукти за почистване и дезинфекция, ръкавици и др.) и да осигури тези материали преди началото на учебната година, както и да ги осигурява след това редовно и в необходимите количества;
• да организира подреждането на помещенията с възможности за игри в малки групи и обособени кътове, които да се ползват от малък брой деца;
• да разработи план за движение в сградата, като при необходимост осигури необходимата маркировка за спазването му;
• да обособи пространство и ясно указание къде детето се преобува и докъде може да влиза с външните си обувки;
• да разработи график за пристигане на персонала на детската градина, който да осигури време за преобличане в работно облекло преди започване на работа, и да обособи помещение за тази цел;
• при необходимост да реорганизира помещенията в детската градина, за да се гарантира максимален брой групи с минимален брой деца в тях и спазването на дистанция между децата от отделните групи
• по решение на Педагогическия съвет да изготви промени в Правилника за дейността на Детска градина “ Дъга“;
• да организира обезопасяване на средата, като се отстраняват всички играчки, които не могат да бъдат дезинфекцирани;
• да осигури медицински специалист или упълномощени и предварително инструктирани лица за извършване на сутрешен филтър на всички отворени входове на детската градина;
• да осигури работата с децата, доколкото е възможно, в една и съща група и с един и същи персонал, което ще предотврати контакта между децата от различните групи; при влизане на персонал в друга група, същият да ползва предпазни средства-маска или шлем и калцуни;
• да осигури необходимите средства за хигиена и поддържането на личната безопасност на персонала и на децата и особено отлична хигиена за измиване на ръцете, колкото може по-често;

2. Педагогически и непедагогически специалисти:
Екипът от педагогически и непедагогически специалисти в ДГ „ Дъга“, е нужно:
• да организира родителска среща при необходимост, / при възможност на открито пространство/ при спазване на физическа дистанция, или да използва друг подходящ начин да се увери, че всеки родител е получил, запознал се е и е разбрал правилата за работа на детското заведение;
• да предостави на родителите информация и полезни препоръки за спазване на правила, хигиена и психично здраве по време на ре-адаптацията;
• да се запознае срещу подпис с правилата за работа в настоящата епидемиологична обстановка и да ги спазва стриктно;
• да използва обособеното помещение, в което да сменя обувките и дрехите, с които идват отвън, с работни, като спазва разработения график;
• да измива и дезинфекцира ръцете си и да поставя необходимите предпазни средства (маска/шлем) веднага след влизане в детската градина;
• да отделя време през деня за споделяне между децата, както и за разяснение на ситуацията и на правилата за лична хигиена и значимостта от тяхното спазване;
• да въвежда нови ритуали за посрещане на децата, които не изискват прегръдки и близки контакти;
• незабавно да търси компетентно мнение от медицинско лице в детската градина, в случай, че при престоя на детето възникне съмнение за проблем в здравословното му състояние;
• да предлага на децата включване в игри и дейности, които да подкрепят емоционалното им развитие и преодоляване на тревожността им, свързана с извънредната ситуация;
• учителят по музика да използва предпазни средства при влизане в различните групи, да предоставя онлайн разработени материали, видеа,презентационни материали, аудиофайлове или на открито провежда музикално-подвижни игри, на отстояние 2м..
• да придружава децата и им дава насоки, за това как най-добре да мият ръцете си, като преди това им показва как става това (задължително при пристигането в детската градина, при прибиране от двора, преди и след всяко хранене, преди и след използване на тоалетна, след кихане или кашляне, в края на деня преди тръгване за вкъщи). Измиването да е с вода и сапун за поне 30 секунди, със старателно изсушаване;
• да организира дейностите така, че децата да бъдат разделяни на групички, които да играят различни игри или да се въвличат в различни активности.

IV. ОТ РОДИТЕЛИТЕ СЕ ОЧАКВА:
-в първия ден на посещение на детето да попълнят „Информирано съгласие“ и декларират, че ще спазват правилата на ДГ „ Дъга“ за работа в условия на извънредна епидемиологична ситуация , както, че детето не е било в контакт със заразно болни и семейството не е заразено с COVID-19;
-да не използват градски транспорт за придвижване до детската градина и обратно винаги, когато това е възможно;
-да позволяват само по изключение и само в първите дни от повторната адаптация на децата да носят в детската градина лични играчки и вещи, които задължително трябва да позволяват дезинфекция при влизане в детската градина;
-да водят детето си на детска градина; и да го вземат при стриктно спазване на графика/реда, за да се предотврати струпване, като изчакат на нужното разстояние;
-да се запознаят с предоставените им от детската градина полезни препоръки и да подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично здраве по време на реадаптацията на детето им;
-да не водят на детска градина дете, което проявява признаци на заболяване и/или има температура по-висока от 37,3 градуса, както и да организират незабавното вземане на детето, в случаите когато бъдат уведомени от медицинското лице или учителсите в детската градина, че то проявява признаци на заболяване;
-да придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската градина; ако влизавено е наложително, да става с предпазни средства;
-да осигурят надписан плик, в който детето да поставя обувките,при пристигане в детската градина (след събуване на обувките детето или приемащия го в детската градина възрастен поставя обувките в плика, след което детето обува пантофи, които са предварително почистени вкъщи);
-да осигурят поне два броя маски, в случай че носенето на маска е по препоръка на личния лекар на детето;
-след вземане на детето да напускат детското заведение, без да остават на двора, с цел осигуряване на физическа дистанция между детските групи;

V. ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА, СВЪРЗАНИ С:
1. Педагогическо взаимодействие и дистанция:
-От 15.09.2020г. /учебно време/ се подновяват основните форми на педагогическо взаимодействие / педагогически ситуации/ , както допълнителните форми, времето за почивка и самостоятелни дейности по избор на детето.
-При съобразяване с климатичните условия (когато не вали) децата остават навън с изключение на времето за хранене и почивка, като за децата се организират игри, осигуряващи необходимата позитивна емоционална среда. Когато това е възможно, храненето на децата също се организира и осъществява на открито.
-Не се допуска събиране на една място на персонал от детската градина, освен ако това не е необходимо за опазване здравето и живота на децата. Предвид спецификата на работата в детското заведение:
• спазването на физическа дистанция между децата и персонала в рамките на една група не е възможно;
• физическата дистанция е задължителна между децата от отделни групи;
• физическата дистанция е задължителна между персонала в отделни групи;
• физическата дистанция е задължителна между родителите и персонала на детската градина;
– Максимално ограничаване на контактите между децата от различни групи при осъществяване на дейности по обща подкрепа, както и на дейностите по чл. 19 от Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (педагогически дейности, които не са дейност на детската градина, организирани при заявено желание на родителите и срещу заплащане).
2. Хигиената в сградата с отговорни лица-непедагогически персонал изисква:
-проветряване на всички помещения минимум двукратно, за поне 30 мин в отсъствие на децата- сутрин пред пристигане на децата, по време на излизане на децата, при почистване на помещенията и в края на работния ден; проветряване на всички помещения често за поне 10мин. на всеки астрономически час;
-ежедневно двукратно влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки-подове, маси, дръжки на врати и прозорци, ключове,осветление,парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др.;
-дезинфекция на помещенията се извършва поне 4 пъти дневно-при потвърден случай на COVID-19;
-почистване на тоалетните с почистващи препарати през два часа;
-предоставяне на индивидуални съдовете за хранене и за пиене на вода, които се почистват непосредствено след всяка употреба;
-миене на играчките, отвътре и отвън, поне два пъти дневно. Играчките, които не могат да бъдат почистени съгласно инструкциите, трябва да бъдат опаковани и недостъпни за децата до края на епидемията COVID-19;
-осигуряване на лично спалното бельо за отделното дете, което се пере при минимум 60 ° C, веднъж седмично или при необходимост;
-изпразване на кофите за боклук поне три пъти дневно;
-разделяне на площадките на открито, така че да не се допуска физически контакт между отделните групи;
-дезинфекциране на уредите за игра и пейките на площадките поне веднъж дневно от общия работник;

3.Задължително носене на маска или шлем:
• в общите закрити части на сградата на детската градина (преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, административните помещения) – от директор, всички учители, другите педагогически специалисти, медицинските лица, помощник-възпитатели, административен персонал в т. ч. и от външните за институцията лица;
• в групите, физкултурен и музикален салон – от учителите, помощник- възпитателите, другите педагогически специалисти и медицинските лица, когато работят с повече от една група;
Правила за носене на маски/шлемове са съгласно действащи здравни правила общо за страната. Същите могат да се променят при промяна на общите правила от министъра на здравеопазването.

VI. Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в детската градина
Задължителните здравни протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID- 19 в детската градина включват:
А. При наличие на един или на повече симптоми при дете (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):
Първоначално поведение
• Детето се отделя незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не бъде взето от родителите.
• На детето се поставя маска, съобразена с възрастта му, ако толерира носенето на маска. Маски следва да се носят и от персонала, който се грижи за него.
• Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да вземат детето, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице, използване на личен транспорт при възможност).
• На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се избягва физически контакт и да се консултират със семейния лекар на детето (първо по телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи действия съобразно конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на тест за коронавирус.
• След като детето напусне помещението се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие при спазване на изискванията за дезинфекция, както и в групата, в която е било.
• Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.
• Детето се допуска отново в детската градина само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо.
В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на дете
• Родителите информират директора на детската градина, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ и да й предостави списък на децата и учителите, които са били в контакт с детето в съответствие с указанията на РЗИ.
• В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или на няколко групи или на цялата детска градина.
• Идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в детската градина, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на детската градина.
• Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната РЗИ в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени като близки контактни:
o Деца от същата група – като родители/настойници се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ;
o Персоналът в групата, както и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното дете: на разстояние по-малко от 2 м. и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице;
o Други деца, осъществили незащитен контакт със заразеното дете: на разстояние по-малко от 2 м. и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
• Незащитеният контакт със заразеното дете трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.
• Всички контактни лица се инструктират за провеждане на домашната карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
• При карантиниране на контактно дете, членовете на домакинството му се самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 14-те дни на карантината на детето и още 14 дни след тази карантина. При поява на симптоми уведомяват РЗИ и личните лекари, независимо дали детето е проявило или не симптоми с оглед на безсимптомно протекла инфекция при децата и възможно заразяване на възрастни в домакинствата.
• Извършва се продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички повърхности, предмети и помещения, до които е имало контакт детето в последните 48 часа, след което помещенията може да се използват отново.
• Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

VII.Възможности за децата, за които предучилщното образование е задължително
Детските градини са отворени за посещение от всички деца, но в настоящата ситуация единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция е домашната, затова е препоръчително децата, за които предучилищното образование не е задължително и има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи. Това важи още в по -голяма степен за децата, живеещи в едно домакинство с възрастни хора и с такива от рискови групи, както и в случаите, когато за придвижването до детската градина се налага използването на обществен транспорт – вътрешноградски или между населените места.
В отделни случаи децата, за които предучилищното образование е задължително, но присъствието им е невъзможно или не е целесъобразно по здравословни причини (самите те са със заболявания, които не позволяват посещаване на детска градина или техните родители/настойници попадат в рискова група за COVID-19), родителите могат да изберат самостоятелна организация. В този случай, за да могат децата да бъдат включени в самостоятелна организация на предучилищното образование, родителите подават заявление до директора на детската градина съгласно изискванията на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование.
При възникване на необходимост детската градина да остане затворена, се налага търсене на възможности за заместващи занимания и поддържане на процеса на взаимодействие с децата в предучилищното образование с цел придобиване на компетентности, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование и за развитието му като личност. В тези случаи е необходимо да се създаде подходяща организация за оптимално използване на персонала:
 По отношение на педагогическото взаимодействие
• Обучителен процес не се осъществява, но учителите подпомагат децата за придобиване на умения чрез работа с родителите през платформи, приложения, електронна поща или по друг подходящ начин. За целта предоставят разработени материали, видеа, аудиофайлове и др., с помощта на които чрез игрови ситуации вкъщи децата да развиват логическото мислене, да комуникират, да творят и да поддържат физическа активност. В допълнение може да правят разяснения, да отправят препоръки, да дават отговори на родителски въпроси, да споделят идеи за конструктивна, изобразителна и приложна работа, да насочват към дидактични игри, образователни ресурси и допълнителни източници на информация.
• Когато в процеса на взаимодействие се използват електронни устройства, не се работи с децата пред екран. Това е възможно само за деца в задължителното предучилищно образование и след изрично заявено желание от страна на родителите, като престоят на децата пред екрана да не превишава 30 минути дневно.
• Обратната връзка по изпълнение на различните дейности няма задължителен характер и е по желание на родителите, които може да споделят продукти от дейността на децата, отговори на задачи, впечатления и др. Необходимостта от заместващи занимания и конкретният начин за поддържане на процеса на взаимодействие с децата в предучилищното образование са по преценка на детската градина при отчитане на интернет свързаността, наличните ресурси и техника, както и дигиталните умения на участниците.
 По отношение на непедагогическите дейности
• Дейностите на непедагогическия персонал е подходящо да бъдат организирани съобразно конкретните потребности на детската градина, като за периодите на тяхното затваряне, ако има такива, могат да бъдат използвани за поддържане на оптимални условия и за извършване на необходими текущи дейности, в т.ч. основно почистване и хигиенизиране, освежаване и дребни ремонти, грижа за дворните пространства и др.
• Непедагогическите специалисти биха могли да се включват и в дейности за подкрепа на педагогическите специалисти – напр. носене по домовете на дидактическите материали. Следва да се има предвид, че тези дейности се осъществяват единствено при съгласие на родителите и при строго спазване на действащите здравни мерки и използване на лични предпазни средства.
• Поддържане на добър психоклимат, намаляване на факторите за напрежение и стрес и предотвратяване на дезинформацията
• Включването на персонала в други дейности, свързани с контакт с рискови лица (напр. доставка на храна за граждани под задължителна карантина), не са препоръчителни с оглед риска за здравето на децата след възобновяване дейността на детските градини.
Конкретната организация на дейностите следва да бъде направена съвместно от представители на общината и съответната детска градина, както и обсъдена с РУО и РЗИ. В настоящата ситуация е важно всички мерки да бъдат осъзнати и приемани от всички като значими за опазване здравето на децата и на техните семейства. Необходимо е да бъде намерен балансът между добрата информираност и прекаленото ангажиране на вниманието на децата с рисковете от разпространение на вируса. Важно е детската градина да осигури спокойна среда за работа в колектива, за децата и за техните семейства, в която да бъде предоставена необходимата информация за рисковете от заразяване.