Прием на деца

Чл.22/1/Децата постъпват в ДГ не по-рано от учебната година, която започва в
годината на навършване на тригодишната им възраст.
/2/ При създадени условия в ДГ за отглеждане на деца в яслена възраст и
наличие на свободни места, може да постъпят и деца при навършени 2 години към
началото на учебната година на постъпването.
Чл.23./1/ Приемът, преместването и отписването на деца се осъществява при
спазване изискванията на „Наредба за условията и реда за записване, отписване и
преместване на деца в общински детски ясли и детски градини на територията на
Община Пловдив, приета на сесия на Общински съвет –Решение № 338 , взето с
протокол № 13 на 28.07.2016г.и изменена с Решение №206, взето с протокол
№11/28.07.2017г.
/2/ Извън системата за централизираното електронно класиране се
осъществява приемът на деца в почасова организация на възпитание, социализация,
обучение и отглеждане на 3-и 4- годишни деца /Решение №444, взето с Протокол №17
от 15.10.2016г. на ОС-Пловдив, въз основа на подадено от родителите заявление, по
следните критерии:
– настоящ адрес на детето в административния район на детската градина;
– поредността на подаденото заявление / с дата и час/-/ утвърдени вътрешни
правила /Приложение №7
/3/ Извън системата за централизирано електранно класиране по избор на
родителите се осъществява и прием на деца в почасова организация /5-и 6-годишни/,
въз основа на подадено от родителите заявление и спазване изискванията на чл.17 ал.1
от Наредба №5/03.06.2016г. за предучилищно образование в часови интервал,
осигуряващ включване на детето в основните форми на педагогическо взаимодействие,
като задължителното предучилищно образование е безплатно за децата- чл.9 /1/ от
ЗПУО
/4/ Деца със СОП в почасова организация може да бъдат приети при наличие на
свободни места в групата за деца със СОП.
/5/ Извън системата за централизирано електранно класиране се осъществява
приемът на деца в самостоятелна организация, въз основа на подадено от родителите
заявление и спазване изискванията на чл.18 ал.1 от Наредба №5/03.06.2016г. за
предучилищно образование