Екип

Педагогическият екип е високо квалифициран-всички учители са с висше педагогическо образование, на възраст от 27г. до 59г., със следните длъжности:
Учители- 7, старши учител по музика-1, старши учители- 6, главен учител-1
Всички те са мотивирани да израстват професионално и през изминалите две години девет от тях повишиха професионалната си квалификация. Помощник-възпитателите са със средно образование и активно се включват в грижите и възпитанието на децата.

Възпитателно-образователен процес

Съдържанието на възпитателно-образователния процес изцяло е съобразен и се подчинява на ДОС  за предучилищно възпитание и подготовка и включва разнообразни по съдържание дейности, форми и ситуации, породени от желанието и интереса на децата, провокиращи личностните им изяви. Екипът  неуморно работи за пълноценното развитие  на всички деца с надеждата, че те утре ще бъдат достойни хора, способни да градят своето бъдеще, да се справят с предизвикателствата на новото време, да мечтаят и превръщат мечтите си в реалност. Развитието потенциала на всяко дете , успешната му социализация, изграждането му като личност и подготовката  за училище са в основата на цялостната дейност  на колектива на  детското заведение.

Области на дейност

За ДГ „Дъга” е особено важна задачата за ангажирането на семейството в съвместната работа. Родителите са системно информирани относно възпитателно-образователната работа с техните деца,провеждат се родителски срещи и индивидуални консултации,организират се съвместни празници и развлечения . В ДГ „Дъга” цари атмосфера на жизнерадост, добронамереност, неподправена любов към всяко дете. Особено внимание се обръща на уважаване достойнството и зачитане правата на всяко дете. Не се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и социална принадлежност. Зачитат се Конвенцията за правата на детето, Закона за закрила на детето и Конституцията на Република България. Детското заведение е с изградена символика-емблема, знаме, химн.  

Допълнителни дейности

Детското заведение предлага и следните допълнителни дейности: обучение по английски език, народни и модерни танци, футбол, арт-занимания. Графикът за провеждането им е съобразен със седмичната програма, психо-физическите особености на децата и натовареността им за съответния ден.

деца

помощник възпитатели

психолог

Учители

кухненски персонал

адм. персонал

Контакти

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Филипово" №34

Тел./факс: 032/953831

Email: [email protected]

 

Политика за недопускане на дискриминация

Особено внимание се обръща на уважаване достойнството и зачитане правата на всяко дете. Не се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и социална принадлежност. Зачитат се Конвенцията за правата на детето, Закона за закрила на детето и Конституцията на Република България.